โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 179

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ ซอยวัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
มีอาจารย์เข้าร่วม 2 คน 
1.ผศ.ชนิกา  เจริญจิตต์กุล
2.อาจารย์ศิริยุพา  นันสุนานนท์

และนักศึกษาจำนวน 10 คน

1

น.ส.คนทารักข์ สุดอิ่ม

2

น.ส.ละอองดาว คำโคตร

3

น.ส.กรรณิกา ผามัง

4

น.ส.วณิชยา จันมา

5

น.ส.วรางคณา จำปาโพธิ์

6

น.ส.สายฝน พิมพระศรี

7

น.ส.พรรณนี ฤทธิเดช

8

น.ส.นูรูลบัยตี พงศ์ประยุทธิ์

9

น.ส.ภัทราวดี ศิริมาศ

10

น.ส.นิตยา มาลุน

มีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น จำนวน 81 คน
1.ตรวจร่างกายทั่วไป 60 คน
2.ตรวจมะเร็งเต้านม 21 คน

Back to Top