โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 178

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ โดมสนามฟุตบอลชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ถนนดำรงรัชวิพัฒน์ เขตคลองเตย กทม.
มีอาจารย์ที่เข้าร่วม 2 คน

 1.อาจารย์อารีย์  มั่งเกียรติสกุล                 2.อ.เจตจรรยา  บุญญกุล

และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คนดังนี้
 

1

น.ส.ปิยาภรณ์ อ.ท.ชม

2

น.ส.ธิดา มีชัย

3

นายทวีศักดิ์ ยาปัน

4

น.ส.นุจรินทร์ ช่วยศิริ

5

น.ส.ชลธิชา คณาญาติ

6

น.ส.ธันย์ชนก ใจเกลี้ยง

7

น.ส.อัญชลี หอสุวรรณานนท์

8

น.ส.สุรีย์ฉาย สีเขียว

9

น.ส.ณัชปภา ใจเอื้อ

10

น.ส.ณภัทร์สรัล  สินสถาพรกุล

มีผู้มาขอใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 196 คน
                                                                  

Back to Top