กิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) 26 มิถุนายน 2558

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (Big  Cleaning  Day) ครั้งที่ 2/2557  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 0.45-12.00 น. ณ อาคารอำนวยการ และร่วมมือช่วยกันทำกิจกรรมในคณะฯ โดยการทำความสะอาดหน่วยงานของตนเอง  ห้องเก็บของ และซุ้มคณะพยาบาลศาสตร์  

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม 7 ส  ยอดเยี่ยม ระดับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Back to Top