โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง”(6-10ต.ค.57)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง”  เมื่อวันที่  6 - 10  ตุลาคม  2557  ณ  ห้องบรรยาย  3  อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

Back to Top