งานประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ (13-14 ธันวาคม 55)

งานประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร  
Power Point การดูแลผู้สูงอายุ
**Aging Process in Older Persons
**Geriatric nursing education supplement**
**นำเสนอ13-14ธันวาคม2555ล่าสุด**
**ผลิตพยาบาลผู้สูงอายุ**
**หลักประกันทางการเงินเพื่อความมั่นคงของผู้สูงอายุ**
**Psychological Respond of older adulthood 1
**คำแนะนำ (กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน)**
**มุมมอ ง LTC (นพ.มนู)
**กระบวนทัศน์ทางการพยาบาล55**

Back to Top