ไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ (5ก.ค.55)

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมลำรึกพระคุณครู จัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารโภชนาการ ชั้น 2

Back to Top