โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง” เมื่อวันที่  6 – 10 ตุลาคม  2557  ณ  ห้องบรรยาย  3  อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Back to Top