ปรัชญา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เชื่อว่า ระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียวแบบองค์รวมไร้รอยต่อ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพของชุมชน และการบริหารจัดการการดูแลต่อเนื่องอย่างมีส่วนร่วมสามารถจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน รุนแรง แก้ไขได้ยากของกลุ่มเป้าหมาย จะส่งผลให้ชุมชนดูแลและพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จึงเน้น ที่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงด้วยการบูรณาการศาสตร์การพยาบาลกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น การรักษา สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ วิทยาการระบาด การบริหารจัดการ เป็นต้น ในกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาสุขภาพ ดังนั้น มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จะมีสมรรถนะในการออกแบบระบบการดูแลต่อเนื่องที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถพัฒนาสุขภาพของชุมชนบนการปฎิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจภายใต้กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

แผน ก แบบ ก 2 เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จะสามารถ 1) ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนด้วยหัวใจแก่กลุ่มเป้าหมายในหน่วยบริการปฐมภูมิของสถานบริการสุขภาพทุกระดับและชุมชนโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบนฐานการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตของกฎหมายอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างเป็นระบบ 3) บริหารจัดการการดูแลต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพบนหลักของ การออกแบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายและการสร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพ 4) ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างเหมาะสม 5) ศึกษาวิจัยหรือสังเคราะห์องค์ความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ การพยาบาลและสุขภาพชุมชน 6) สื่อสาร สืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 7) มีภาวะผู้นำเชิงวิชาชีพและวิชาการตามมาตรฐานสากล 8) แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง แผน ข เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จะสามารถ 1) ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนด้วยหัวใจแก่กลุ่มเป้าหมายในหน่วยบริการปฐมภูมิของ สถานบริการสุขภาพทุกระดับและชุมชนโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบนฐาน การตัดสินใจภายใต้ขอบเขตของกฎหมายอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างเป็นระบบ 3) บริหารจัดการการดูแลต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพบนหลักของ การออกแบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายและการสร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพ 4) ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างเหมาะสม 5) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีระบบบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและสุขภาพชุมชน 6) สื่อสาร สืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 7) มีภาวะผู้นำเชิงวิชาชีพและวิชาการตามมาตรฐานสากล 8) แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติทั่วไป

1. กรณีผู้เข้าศึกษามีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุขหรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ 2. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบให้ใบอนุญาต ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัครหรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาลในประเทศของผู้สมัคร 3. มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 4. มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี 5. กรณีผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 1 - 4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

สภานภาพ

1) คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 2) คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 3) คณะกรรมการบริหารสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ ….. มกราคม พ.ศ. 2560 4) สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ …../………….. วันที่ …….. เดือน ............ พ.ศ. 2560 5) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …../………….. วันที่ …….. เดือน ............ พ.ศ. 2560 6) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่……. เดือน.............. พ.ศ. ……….

สถานที่จัดการศึกษา

10.2.1 ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แผนกอุบัติเหตุ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 10.2.2 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ คือ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรในความรับผิดชอบอย่างน้อยในอัตราส่วน 1 : 10,000 คน อัตราส่วนของอาจารย์ : นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ เวชปฏิบัติ 1 : 2 คน รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในชุมชน 1 : 5 คน โดยโรงพยาบาลที่ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติหลักของสถาบัน ดังนี้ 1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2. โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 3. โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 4. โรงพยาบาลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา