ปรัชญา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 1. มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู) ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการใช้ดุลยพินิจในการจัดการกับประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม การปฏิบัติงานที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของวิชาชีพ ดำรงตนเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม และการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น 2. สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะดิจิทัลในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล และคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3. สามารถใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างหาแนวทางใหม่ในการปฏิบัติการวิชาชีพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 4. มีภาวะผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติการวิชาชีพ การดำรงชีวิต และการปรับตัวได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดี ใช้วิธีการสื่อสารด้วยภาษาไทยและอังกฤษในการมีมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเป็นทีม

คุณสมบัติทั่วไป

1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 3 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 5 ไม่เป็นคนวิกลจริต 6 ตาไม่บอดสี อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สภานภาพ

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดการศึกษา

สถานที่ศึกษาภาคทฤษฎี (ในชั้นเรียนและในห้องปฏิบัติการ) 1) ห้องบรรยาย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2) ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ 1) การพยาบาลมารดา และทารก ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสิรินธร 2) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นฝึกปฏิบัติ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางน้ำจืด ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางปลา 3) การพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลหัวเฉียวสถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด 4) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฝึกปฏิบัติณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอบางพลี 5) การรักษาเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลอัมพวา โรงพยาบาลมะการักษ์ 6) การจัดการทางการพยาบาล ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 1 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 7) การพยาบาลชุมชน ฝึกปฏิบัติ ณ ชุมชนในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโฉลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจระเข้น้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค