ปรัชญา

   -ไม่มี-

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
   1) ปฏิบัติตนตามคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ เมตตา กตัญญู
   2) มีจิตอาสา เสียสละ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะความถูกต้อง ความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
   3) มีความรู้ ความเข้าใจและแสวงหาความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาในการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทสุขภาพที่เปลี่ยนไป อย่างเหมาะสม
   4) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมบทบาทวิชาชีพแก่บุคคลครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายและระบบการบริการสุขภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
   5) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเอื้ออาทร เมตตา กรุณา เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
   6) สามารถสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   7) แสดงภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
   8) มีการแสวงหาความรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   9) มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

คุณสมบัติทั่วไป

   1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   3) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
   4) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
   5) ไม่เป็นคนวิกลจริต
   6) ตาไม่บอดสี อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สภานภาพ

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556 และในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557

สถานที่จัดการศึกษา

   สอนภาคทฤษฎีที่คณะพยาบาลศาสตร์และคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง สอนและสาธิตการปฏิบัติในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ สอนภาคปฏิบัติ โดยฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ และในชุมชน ดังนี้
   - ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ สถานีอนามัย /ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   - ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป เช่น โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสิรินธร เป็นต้น
   - ระดับตติยภูมิ ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาท โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลเอกชน