-นโยบายคณะพยาบาลศาสตร์  ได้กำหนดนโยบาย ด้านต่างๆ  ดังนี้

1.ด้านการจัดการศึกษา
1.1บริหารจัดการการจัดการศึกษา ด้านองค์กร อาจารย์ วิชาการ สื่อ สถานที่ฝึกปฏิบัติและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม และสถาบัน
1.2พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้มีทักษะและสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้จริง อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดี
1.4ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา วิชาชีพ  สังคม  และสากล

2.ด้านการพัฒนานักศึกษา
2.1บริหารจัดการการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัย  และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคม
2.2พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ
2.3พัฒนานักศึกษาให้สามารถดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม มีความพึงพอใจ และมีความสุข
2.4ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะพัฒนาให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ มีเครือข่าย เป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนได้
2.5พัฒนานักศึกษาให้มีความรัก ความศรัทธา และความผูกพันในเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง  คณาจารย์  สถาบัน  วิชาชีพ และเครือข่าย
2.6ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ในห้องเรียน มหาวิทยาลัยและหอพัก

3.ด้านการวิจัย ตำรา สื่อการสอน และเอกสารวิชาการ
3.1บริหารจัดการการพัฒนางานวิจัย ตำรา สื่อการสอน และเอกสารวิชาการอย่างเป็นระบบ
3.2พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การเขียนตำรา เขียนเอกสารวิชาการ และจัดทำสื่อการสอนของอาจารย์
3.3ส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุขและสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสุขภาพสังคม
3.4สร้างเครือข่ายการวิจัยและการเขียนตำราร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนและอื่นๆ
3.5ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเขียนตำรา การผลิตเอกสารวิชาการ และการสร้างสื่อการสอน
3.6จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย ตำรา และเอกสารทางวิชาการ

4.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4.1บริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.2บริการวิชาการแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
4.3ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลหัวเฉียว แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สถาบันการศึกษาพยาบาล และองค์กรอื่นๆ

5.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.1บริหารจัดการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
5.2สืบสานและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ศาสนาและกีฬา
5.3ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาพยาบาล แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  และองค์กรต่างๆ ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.4ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม

6.ด้านการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือทางการพยาบาล
6.1พัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือทางการพยาบาลระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และโรงพยาบาลหัวเฉียว คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแหล่งฝึกของนักศึกษา
6.2สนับสนุนกิจกรรมของสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯและสมาคมศิษย์เก่าของคณาจารย์

7.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1กำหนดแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
7.2พัฒนาระบบ กลไก และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบและประเมินได้
7.3ส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ กลไก และการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.4ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามผลการประเมินภายในและภายนอก

8.ด้านพัฒนาบุคลากร
8.1พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
8.2เปิดโลกทัศน์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ สังคม และอื่นๆ
8.3ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
8.4ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญร่วมให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ
8.2ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์

9.ด้านการจัดทำและใช้ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
9.1พัฒนารูปแบบการบันทึก การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของคณะฯ ให้เป็นระบบ
9.2ส่งเสริมให้มีการประสานการจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
9.3สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล
9.4พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับการจัดเก็บ การใช้อย่างปลอดภัย

10.ด้านการบริหารจัดการองค์กรและภารกิจการอุดมศึกษา
10.1จัดให้มีระบบ กลไก และกระบวนการบริหาร ที่ยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว
10.2เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยของบุคลากรและนักศึกษาในการดำเนินงาน
10.3พัฒนาระบบสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อภารกิจการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
10.4พัฒนาแนวทางการใช้ผลงานวิจัย เพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการผสมผสานงานวิจัย  งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน
10.5สนับสนุนการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
10.6สนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน
10.7พัฒนาให้มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
10.8พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบที่หลากหลาย สร้างขวัญและกำลังใจการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
10.9น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสร้างเสริมการประหยัดพลังงานในองค์กร