-ปรัชญา

            สุขภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของคุณภาพประชากร การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่สามารถพัฒนาสุขภาพของประชากรได้เป็นอย่างดี  จึงมุ่งผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้มีความรู้  มีทักษะการพยาบาลด้วยหัวใจบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อรับใช้สังคม ดำเนินชีวิตบนหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คณาจารย์ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม  ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

-วิสัยทัศน์                

             เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำและเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้กับสังคม

-พันธกิจ

     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  6  ประการ มีคุณภาพมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์  ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ และดำเนินชีวิต
       ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

     2.  สร้างผลงานวิจัย  วิชาการ  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาสุขภาวะสังคม

     3.  ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแก่สังคม 

     4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน

     5.  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการของ  
         มหาวิทยาลัย

-วัตถุประสงค์

     1.  จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลแห่งวิชาชีพการพยาบาลทั้งขั้น
         พื้นฐานและขั้นสูงมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ และเป็นคนดีของสังคม

     2.  พัฒนาคุณภาพคณาจารย์ให้มีความรู้และประสบการณ์ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี พัฒนาตนเองให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
         และสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู

     3.  ผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาและ / หรือแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน / สังคม และพัฒนาการเรียนการสอน

     4.  เป็นแหล่งความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการที่สามารถตอบสนอง ชี้แนะและให้แนวทางการพัฒนาและ / หรือแก้ไขปัญหา
         สุขภาพแก่ชุมชนและสังคม

     5.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย   คณะต่าง ๆ และชุมชน

     6.  จัดระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อผลิตบัณฑิต พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ
        ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ

     7.  ให้ความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ทางสังคม และทางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสุขภาพสังคมที่สอดคล้อง
         กับยุคสมัย