ประวัติและวิวัฒนาการจัดการศึกษา

              คณะพยาบาลศาสตร์     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งขึ้นโดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยที่มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง(ป่อเต็กตึ๊ง)ก่อตั้งขึ้นและได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ แบ่งออกเป็นช่วงสำคัญ ๆ ได้  3 ระยะ คือ
 

              -ระยะที่ 1  โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว (พ.ศ. 2484-2524)

พ.ศ. 2484   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ก่อตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขึ้นในโรงพยาบาลหัวเฉียว       

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ชั้น 2 เพื่อให้บริการด้านการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดกับประชาชน โดยเริ่มรับนักเรียนผดุงครรภ์รุ่นแรกเมื่อ พ.ศ.2487 และรุ่นสุดท้าย พ.ศ. 2501 รวม 15 รุ่น  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 205 คน 

              พ.ศ. 2493 ได้พัฒนาหลักสูตรจากเดิม เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัยชั้น 1    โดยกระทรวงสาธารณสุขรับรองวิทยาฐานะ  รับผู้ศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก  พ.ศ. 2493  จนถึง พ.ศ. 2520  รวม 30 รุ่น  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,298 คน

              -ระยะที่ 2  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยหัวเฉียว (พ.ศ. 2524 – 2535)

              พ.ศ. 2522 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอพัฒนาโรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัยที่โรงพยาบาลหัวเฉียวรับผิดชอบอยู่เป็นวิทยาลัยหัวเฉียว โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้มีประกาศอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดตั้งวิทยาลัยหัวเฉียวได้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2524 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์พ.ศ.2525 ได้มีพิธีมอบข้อกำหนดวิทยาลัยหัวเฉียว ณ ทบวงมหาวิทยาลัย โดย ดร. อุเทน   เตชะไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นผู้รับมอบ ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงหลักสูตรจากประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ชั้น 1 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)  เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2525 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 30 คน และรับจำนวนเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป คณะพยาบาลศาสตร์   วิทยาลัยหัวเฉียวได้ผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (พยาบาลและผดุงครรภ์)  รวม 8 รุ่น  จำนวน 359 คน   และมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ในสถานภาพของคณะพยาบาลศาสตร์     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอีก 3  รุ่น  คือ รุ่น  9 รุ่น 10  และรุ่น 11

           -ระยะที่ 3   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน)

              วันที่ 2 กันยายน 2534 มูลนิธิฯได้ขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อทบวงมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้วิทยาลัยหัวเฉียว เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อทบวงมหาวิทยาลัยตามระเบียบ ขณะเดียวกันมูลนิธิฯ  ได้ขอพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยตามที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กราบบังคมทูลว่า“มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” และทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยใช้ชื่อตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม โดยเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากวิทยาลัยหัวเฉียวเป็น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ณ โอกาสนั้น  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ย้ายมาขึ้นกับมหาวิทยาลัยด้วยแต่ยังคงจัดการสอนที่วิทยาลัยหัวเฉียวเดิม  ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า  “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส” จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 2545 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 

              ด้านหลักสูตร  พ.ศ.2534 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ปรับปรุงหลักสูตรจากวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเริ่มใช้ในปีแรกของการเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือ พ.ศ. 2535 และรับนักศึกษารุ่นแรก  จำนวน 60 คน   และได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีกใน พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541  และ พ.ศ. 2542  ตามลำดับ  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทบวงมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5  ปี  (พ.ศ. 2545 – 2549)

           และเพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะด้านวิชาชีพและสังคมสอดคล้องกับระบบสุขภาพแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้การรับรองและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547และในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเนื้อหาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ทำให้หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ต้องปรับปรุงด้วย  ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติให้คณะฯ ได้ใช้หลักสูตรฉบับนี้ในปีการศึกษา 2549 

              คณะฯ ได้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 จนมีบัณฑิตจบ 1 รุ่น และประเมินผลหลักสูตรในปีการศึกษา 2551 นำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2552 โดยพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 ไปพร้อมๆ กันด้วย  ทั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 16 ธันวาคม 2551 จึงส่งให้สภาการพยาบาลรับรอง ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบและให้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบการให้ความเห็นชอบ วันที่ 7 กันยายน 2552 ตามลำดับ

              คณะฯได้จัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 6 ด้าน คือด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  รวมทั้งให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 6  ประการ ได้แก่ ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  และปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และอัตลักษณ์บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์  คือ  ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ  ทั้งนี้สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบและให้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  รับทราบการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555  ตามลำดับ

  พ.ศ. 2547 คณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการแก่สังคม ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชนขึ้น โดยสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับทราบการให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ได้ในปีการศึกษา 2547 ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2547 จำนวน 17 คน และรับนักศึกษารุ่นที่ 2-ปัจจุบันในภาคการศึกษาที่  1 ของปีการศึกษา  ปัจจุบันมีมหาบัณฑิตจบการศึกษาแล้วจำนวน 53 คน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2552 คณะฯ  ได้ปรับปรุงหลักสูตร ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับทราบความเห็นชอบพร้อมกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่คณะฯ เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2552  โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 มีนักศึกษารุ่นแรกในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่จำนวน 9 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 6 คนและรุ่นที่ 3 จำนวน 7 คน

              ทั้ง 2 หลักสูตรได้ปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ.2555  ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ.2548  ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างน้อย 5 ด้าน  คือ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555  เมื่อวันที่  20 เมษายน 2555  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับทราบการให้ความเห็นชอบเมื่อ 12 ตุลาคม 2555